ANUNŢ – ORGANIZARE CONCURS OCUPARE POST ADMINISTRATOR FINANCIAR-CONTABIL 0,5 NORMĂ

Școala Gimnazială Rupea organizează concurs în data de 11.05.2022, ora 11,00 pentru ocuparea unui post de administrator financiar – contabil cu studii superioare,  perioadă nedeterminată.

 

Condiții generale:

La concursul organizat pentru  ocuparea  postului de administrator financiar, pot participa persoanele care îndeplineasc următoarele condiţii prevăzute  de  Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, modificata şi completata de H.G. nr. 1027/2014, respectiv:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;                                         

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;                                                                                   

c)  are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;                                                         

d) are capacitate deplină de exerciţiu;                                                                                       

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii                                                                                               

 g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Cerințe specifice postului:

a) îndeplinește condițiile prevăzute la art.250 k din legea nr.1/2011, Legea educației naționale cu modificările și completările ulterioare, ( absolvirea cu diplomă, a unei instituții de învățământ superior- studii economice , specializarea contabilitate )                                  b) vechime 3 ani în domeniul studiilor.                                                                                         c) disponibilitate de lucru în program prelungit, în funcție de activitățile specifice unității de învățământ.

 

Acte necesare pentru înscrierea la concurs:

a) cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului unităţii;                                       

b) copia actului de identitate sau orice document care atestă identitatea potrivit legii, după caz;                                                                                                                                                   

c) copia carnetului de muncă, extras REVISAL;                                                                           

 d) copia certificatului de căsătorie ( unde este cazul)                                                                 

e) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;                                                                                                                             

f) cazierul judiciar;                                                                                                                           g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni, anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;                                                                                             

h) certificatul/adeverinţa de integritate comportamentală conform Legii nr.118/2019;           

 i) curriculum vitae format Europass;

DESCARCĂ TOT DOCUMENTUL, DE MAI JOS, ÎN FORMAT PDF – CLICK PE IMAGINE.

Anunț post CONTABIL