Anunţ – organizare concurs pentru ocuparea unui post de informatician 0,5 normă

Școala Gimnazială Rupea organizează concurs în data de 11.03.2022, ora 11:00 pentru ocuparea unui post de informatician cu studii superioare, perioadă nedeterminată.

Conditii generale:

La concursul organizat pentru ocuparea postului de informatician pot participa persoanele care îndeplinesc urmatoarele condiții prevazute de Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011,
modificata și completata de H.G. nr. 1027/2014, respectiv:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are varsta minima reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitațile sanitare abilitate;
f) indeplinește condițiile de studii
g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau in legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea functiei, cu excepția situatiei in care a
intervenit reabilitarea.

Cerințe specifice postului

a) indeplinește condițiile prevăzute la art.250 pct. b din legea nr.1/2011, Legea Educației Naționale cu modificările și schimbările ulterioare, absolvirea cu diploma a unei institutii de invățământ superior sau a unei unităti de învățământ preuniversitare de profil.
b) disponibilitata de lucru in program prelungit, in funcție de activitățile specifice unității de învățământ.

Acte necesare pentru inscrierea la concurs:

a) cererea de înscriere la concurs adresata conducătoru1ui unității;
b) copia actului de identitate sau orice document care atestă identitatea potrivit legii, după caz;
c) copia carnetului de muncă, extras REVISAL;
d) copia certificatului de căsătorie (unde este cazul);
e) copiile documentelor care stabilesc nivelul studiilor si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
f) cazierul judiciar;

DESCARCĂ TOT DOCUMENTUL, DE MAI JOS, ÎN FORMAT PDF – CLICK PE IMAGINE.