Arhive categorie: Noutăți

ANUNŢ – ORGANIZARE CONCURS OCUPARE POST ADMINISTRATOR FINANCIAR-CONTABIL 0,5 NORMĂ

Școala Gimnazială Rupea organizează concurs în data de 11.05.2022, ora 11,00 pentru ocuparea unui post de administrator financiar – contabil cu studii superioare,  perioadă nedeterminată.

 

Condiții generale:

La concursul organizat pentru  ocuparea  postului de administrator financiar, pot participa persoanele care îndeplineasc următoarele condiţii prevăzute  de  Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, modificata şi completata de H.G. nr. 1027/2014, respectiv:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;                                         

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;                                                                                   

c)  are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;                                                         

d) are capacitate deplină de exerciţiu;                                                                                       

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii                                                                                               

 g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Continuă să citești

ORDIN nr. 3.445 din 17 martie 2022privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar și a Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2022-2023

Având în vedere:– prevederile art. 23 și 29 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
– prevederile art. 90 alin. (1) din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.447/2020, cu modificările și completările ulterioare;
– Referatul de aprobare nr. 401 din 4.03.2022 al proiectului de ordin privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar și a Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2022-2023,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.

Continuă să citești

Oferta educațională clasa pregătitoare – 2022-2023

OFERTA EDUCAȚIONALĂ CLASA PREGĂTITOARE AN ȘCOLAR: 2022 – 2023
SECȚIA ROMÂNĂ: 44 LOCURI – 2 CLASE
SECȚIA GERMANĂ: 22 LOCURI -1 CLASĂ
SECȚIA MAGHIARĂ: 8 LOCURI -0.5 CLASĂ
PRIMARĂ FIȘER: 8 LOCURI – 0.25 CLASĂ

„Şcolile să nu fie nimic altceva, decât ateliere pline de activitate. Numai astfel vor putea să probeze toţi, în propria lor practică, adevărul că: învăţând pe alţii ne învăţăm pe noi înşine.”
John Amos Comenius

Continuă să citești

Anunţ – organizare concurs pentru ocuparea unui post de informatician 0,5 normă

Școala Gimnazială Rupea organizează concurs în data de 11.03.2022, ora 11:00 pentru ocuparea unui post de informatician cu studii superioare, perioadă nedeterminată.

Conditii generale:

La concursul organizat pentru ocuparea postului de informatician pot participa persoanele care îndeplinesc urmatoarele condiții prevazute de Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011,
modificata și completata de H.G. nr. 1027/2014, respectiv:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are varsta minima reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitațile sanitare abilitate;
f) indeplinește condițiile de studii
g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau in legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea functiei, cu excepția situatiei in care a
intervenit reabilitarea.

Continuă să citești

Simularea Evaluării Naţionale 2021-2022

ORDIN nr. 3.054 din 21 ianuarie 2022privind organizarea simulării evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării.

În baza prevederilor art. 77 alin. (5) și ale art. 94 alin. (2) lit. e) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.

Continuă să citești

Propuneri pentru materiile opționale, anul școlar 2022-2023

Disciplinele opționale (curriculumul la decizia școlii) sunt stabilite de către unitatea de învăţământ, în fiecare an şcolar, pentru anul școlar următor.

Elevii pot opta pentru cursuri propuse la nivel național sau propuse la nivel de școală.

În programele școlare pentru învățământul primar la Școala Gimnazială Rupea, opționalele propuse la nivelul școlii sunt:

Continuă să citești