Personal didactic auxiliar★ Didactic auxiliar
  Școala Gimnazială Rupea

★ În Scoala gimnazială Rupea funcționează personal didactic de predare și de instruire practică, personal didactic auxiliar și nedidactic cu calități morale, apt din punct de vedere medical, capabil să relaționeze corespunzător cu elevii, părinții și colegii.

Personalul didactic auxiliar are obligația de a participa la programe de formare continuă, în conformitate cu specificul activității și cu reglementările în vigoare, pentru fiecare categorie.

Personalul didactic auxiliar trebuie să aibă o ținută morală demnă, în concordanță cu valorile educaționale pe care le transmite elevilor, o vestimentație decentă și un comportament responsabil.

În cadrul Școlii Gimnaziale Rupea, funcționează următoarea structură de personal didactic auxiliar.
 

1. Moise Maria Codruța – administrator financiar patrimoniu
2. Merdjanov Maria – administrator financiar patrimoniu
3. Gal Daniel Istvan – informatician
4. Pelei Daniela – bibliotecara
5. Szocs Lidia Maria – secretara

★ Personalul didactic auxiliar

(1) Compartimentul secretariat este subordonat directorului unității de învățământ.
(2) Secretariatul funcționează pentru elevi, părinți, personalul unității de învățământ și pentru alte persoane interesate, potrivit unui program de lucru aprobat de director.
(3) Secretariatul asigură permanența pe întreaga perioadă de desfășurare a orelor de curs.

(1) Serviciul de contabilitate este subordonat directorului unității de învățământ.
(2) Serviciul de contabilitate al unității de învățământ și cel al centrului de execuție bugetară, acolo unde este cazul, subordonat directorului-ordonator terțiar de credite, asigură și răspunde de organizarea și desfășurarea activității financiar-contabile a unității de învățământ, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.
(3) Contabilitatea îndeplinește orice sarcini financiar-contabile încredințate de director sau stipulate expres în acte normative.

(1) Bibliotecarul este subordonat directorului unității de învățământ.
(2) Bibliotecarul organizează activitatea bibliotecii, asigură funcționarea acesteia și este interesat de completarea rațională a fondului de publicații.

(1) Laborantul, informaticianul, programatorul, tehnicianul, pedagogul și profesorul documentarist sunt subordonați directorului unității de învățământ.

(2) Atribuțiile fiecărei funcții menționate la alin. (1) sunt prevăzute în fișele de post aprobate de director.