Personal didactic de predare★ Personal didactic
  Școala Gimnazială Rupea

★ Personalul didactic are drepturile și obligațiile prevăzute de legislația în vigoare și de contractele colective de muncă aplicabile. Pentru încadrarea și menținerea în funcție, personalul didactic are obligația să prezinte un certificat medical, eliberat pe un formular specific, aprobat prin ordin comun al ministrului educației naționale și cercetării științifice și ministrului sănătății.

În unitățile de învățământ se organizează permanent, pe durata desfășurării cursurilor, serviciul pe școală al personalului didactic de predare și instruire practică, în zilele în care acesta are cele mai puține ore de curs. Atribuțiile personalului de serviciu sunt stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ, în funcție de dimensiunea perimetrului școlar, de numărul elevilor și de activitățile specifice care se organizează în unitatea de învățământ.

În cadrul Școlii Gimnaziale Rupea, funcționează următoarea structură de personal didactic de predare.
 

1. Băia Maria – profesor învățământ primar
2. Buja Andreea – profesor învățământ primar
3. Todor Rozalia – profesor
4. Buja Mioara – profesor învățământ primar
5. Forsea Dana Maria – profesor
6. Fulgoș Rodica – profesor
7. Covoran Petronela – profesor
8. Kunos Ludovic – profesor
9. Lorincz Melinda – profesor
10. Markos Erwin Sandor – profesor
11. Mâță Elena Corina – profesor învățământ primar
12. Nistor Rodica – profesor învățământ primar
13. Moga Cosmina – profesor
14. Tofalvi Roza – profesor
15. Noaghiu Claudiu Ioan – profesor
16. Szabo Emoke Erzsbet – învățător
17. Oprea Claudia Andrea – învățător
18. Pălășan Monica Luminița – profesor
19. Petcu Lucia Mihaela – instiutor
20. Pop Veronica – profesor
21. Rakosi Hajnalka – profesor învățământ primar
22. Rakosi Lajos Attila – profesor
23. Rigo Mariana – profesor
24. Rigo Csaba Bela – profesor
25. Schenker Arpătăceanu Laura – profesor învățămînt primar
26. Simigiu Marian Marius – profesor
27. Varga Zsuzsa – profesor
28. Stănuț Gheorghe – profesor
29. Streulea Maria Claudia – profesor
30. Matei Manuela – profesor
31. Tempea Delia Corina – profesor
32. Tudor Diana – profesor învățământ primar
33. Veres Melinda – profesor
34. Hanco Rosalia – profesor învățământ primar
35. Oprean Florina – profesor
36. Terțilă Brigitta Ilonka – profesor
37. Trif Gabriela – profesor
38. Tudose Magda – profesor învățământ primar
39. Gârneaţă Adriana – profesor
40. Sucaciu Ibolya – profesor
41. Căciuleanu Ana Brigitte – învățător
42. Gal-Șoncă Elisabeta – profesor
43. Dibernando Livia- învățător
44. Mare Danielis- profesor
45. Onecz Csaba- profesor
46. Raduly Istvan- profesor
47. Barfuss Emerich- învățător
48. Stoica Ioan – profesor
49. Szilagy Zoltan- profesor
50. Kalman Mariana- logoped
51. David Nicolae Radu – profesor
52. Barbu Mihaela – psihopedagog

★ Personalul didactic de predare

(1) Drepturile și obligațiile personalului din învățământ sunt reglementate de legislația în vigoare.

(2) Personalul didactic de predare din Școala Gimnazială Rupea trebuie să îndeplinească condițiile de studii cerute pentru postul ocupat și să fie apt din punct de vedere medical.

(3) Personalul didactic de predare din Școala Gimnazială Rupea trebuie să aibă o ținută morală demnă, în concordanță cu valorile pe care trebuie să le transmită copiilor/elevilor, o vestimentație decentă și un comportament responsabil.

(4) Personalului didactic de predare din Școala Gimnazială Rupea îi este interzis să desfășoare acțiuni de natură să afecteze imaginea publică a copilului/elevului, viața intimă, privată și familială a acestuia sau ale celorlalți salariați din unitate. Modificări (1)

(5) Personalului didactic de predare din Școala Gimnazială Rupea îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum și să agreseze verbal, fizic sau emoțional copiii/elevii și/sau colegii.

(6) Personalul didactic de predare din Școala Gimnazială Rupea are obligația de a veghea la siguranța copiilor/elevilor, pe parcursul desfășurării programului școlar și a activităților școlare și extracurriculare/extrașcolare.

(7) Personalul didactic de predare din Școala Gimnazială Rupea are obligația să sesizeze, după caz, instituțiile publice de asistență socială/educațională specializată, direcția generală de asistență socială și protecția copilului în legătură cu orice încălcări ale drepturilor copiilor/elevilor, inclusiv în legătură cu aspecte care le afectează demnitatea, integritatea fizică și psihică.