Programa școlară pentru Limba și Literatura Română, clasele V-VIII

Va prezentam programa scolara comleta 2018-2019 pentru disciplina Limba si literatura romana, pentru clasele a V-a – a VIII-a. Competente generale

1. Participarea la interactiuni verbale in diverse situatii de comunicare, prin receptarea si producerea textului oral
2. Receptarea textului scris de diverse tipuri
3. Redactarea textului scris de diverse tipuri
4. Utilizarea corecta, adecvata si eficienta a limbii in procesul comunicarii orale si scrise
5. Exprimarea identitatii lingvistice si culturale proprii in context national si international

CLASA a V-a

Competente specifice si exemple de activitati de invatare

1. Participarea la interactiuni verbale in diverse situatii de comunicare prin receptarea si producerea textului oral

1.1. Identificarea temei, a unor informatii esentiale si de detaliu, a intentiilor de comunicare explicite si/sau a comportamentelor care exprima emotii din texte narative, monologate sau dialogate
− scrierea unor cuvinte/grupuri de cuvinte ilustrative pentru tema textului oral;
− extragerea informatiilor esentiale si de detaliu din diferite texte;
− identificarea starilor/emotiilor/sentimentelor emitatorului din diferite texte;
− recunoasterea vorbitorului din diferite inregistrari audio, facute de elevi, avand drept criteriu o idee enuntata anterior de acesta;
− identificarea elementelor nonverbale/paraverbale care faciliteaza comunicarea, transferandu-le in alte situatii de comunicare;
− formularea ideilor principale si secundare dintr-un text oral apartinand unui prieten/coleg;
− descoperirea ideilor care pot structura un plan simplu/dezvoltat, prin dialog cu un partener.

1.2. Prezentarea orala, pe baza unor repere date de profesor, a unor informatii si a unor idei, exprimand opinii, emotii si sentimente prin participarea la discutii pe teme familiare, de interes sau pornind de la textele ascultate/citite
− exercitii de ordonare cronologica a unor informatii si idei dintr-un set de texte cu aceeasi tema;
− reformularea unei idei/informatii audiate;
− completarea, in dialog cu un partener, a unor enunturi, pornind de la ideile principale identificate intr-un text studiat.

1.3. Identificarea unor elemente paraverbale si nonverbale, in functie de situatia de comunicare − mimarea unei situatii de comunicare;
− completarea unei fise de evaluare a comportamentului nonverbal pentru participantii la un dialog pe o tema familiara.

1.4. Realizarea unei interactiuni verbale cu doi interlocutori, folosind strategii simple de ascultare activa si manifestand un comportament comunicativ politicos fata de interlocutor(i)
− construirea unei comunicari dialogate folosind formule specifice date;
− exercitii de initiere, de mentinere si de finalizare a unui dialog, cu utilizarea formulelor de prezentare; − continuarea unui dialog pe o tema data;
− exercitii de ascultare activa, selectand un enunt/mai multe enunturi care exprima o atitudine a unui interlocutor in comunicare;
− exercitii de exprimare orala a ideilor, pornind de la texte citite/auzite;
− completarea unor enunturi cu elemente care sa exprime manifestarea atentiei si a empatiei fata de interlocutori (de exemplu: formule de adresare, formule de politete);
− exercitii de constructie a mesajului unei comunicari in functie de comportamentul diferit al interlocutorilor;
− identificarea punctelor tari si a celor care necesita imbunatatire in conversatiile cu un prieten/coleg.

2. Receptarea textului scris de diverse tipuri

2.1. Identificarea informatiilor importante din texte literare si nonliterare, continue, discontinue si multimodale
− formularea unor enunturi in care se solicita scurte informatii despre intentiile si despre propriile emotii in diverse situatii de comunicare;
− exercitii de lectura predictiva;
− extragerea informatiilor esentiale si de detaliu dintr-un text dat;
− imaginarea unei continuari a intamplarilor narate;
− exercitii ghidate de lectura a imaginii;

2.2. Identificarea temei si a ideilor principale si secundare din texte diverse
− identificarea cuvintelor-cheie din diferite texte;
− recunoasterea reperelor spatiale si temporale din texte diverse;
− transcrierea unor cuvinte/grupuri de cuvinte ilustrative pentru tema textului dat;
− alcatuirea planului simplu si dezvoltat de idei in functie de tematica textului si de tipul acestuia;
− exercitii de ordonare cronologica a unor idei dintr-un text dat;
− exercitii de lectura selectiva pentru desprinderea informatiilor esentiale si de detaliu dintr-un text citit, pe baza unui organizator grafic.

2.3. Formularea unui raspuns personal si/sau a unui raspuns creativ pe marginea unor texte de diferite tipuri, pe teme familiare
− reformularea unui mesaj din perspectiva emitator-receptor;
− completarea spatiilor libere dintr-un dialog pe teme familiare.

2.4. Manifestarea interesului si focalizarea atentiei in timpul lecturii unor texte pe teme familiare
− reluarea lecturii dupa anumite criterii;
− identificarea unei idei in mai multe texte;
− extragerea dintr-un text a elementelor specifice, pentru a sustine o opinie referitoare la informatia asimilata;
− abordarea unor teme din perspectiva interdisciplinara (literatura – arte plastice – muzica – istorie – geografie – religie – matematica etc.);
− observarea valorii expresive a partilor de vorbire din textele abordate.

2.5. Observarea comportamentelor si a atitudinilor de lectura, identificand aspectele care necesita imbunatatire
− exercitii de citire fluenta si expresiva a textului scris;
− antrenare in dialoguri simple, pe teme de interes, de tipul „intrebare – raspuns”, pentru a verifica daca mesajul textului a fost inteles.

3. Redactarea textului scris de diverse tipuri

3.1. Redactarea unui text scurt pe teme familiare, avand in vedere etapele procesului de scriere si structurile specifice, pentru a comunica idei si informatii sau pentru a relata experiente traite sau imaginate
− realizarea planului unei compuneri, urmand un model dat;
− redactarea unor secvente de compunere, completand paragrafele dupa un model de tipul: „La inceput … Apoi … in sfarsit …”;
− exercitii de exprimare in scris a ideilor, pornind de la texte citite/auzite;
− prezentarea unei scene narative dintr-o creatie literara;
− descrierea unui personaj/persoana/animal/peisaj, folosind categorii gramaticale si semantice diferite; − redactarea unei pagini de jurnal in limita a 100 de cuvinte, pornind de la experiente personale;
− exercitii de redactare a unei compuneri pe o tema data.

3.2. Redactarea, individual si/sau in echipa, a unui text simplu, pe o tema familiara, cu integrarea unor imagini, desene, scheme
− exercitii de asociere corespunzatoare text-imagine/desen, scheme;
− exercitii de repartizare a rolurilor in echipa (editor text, editor imagine, coordonator etc.);
− elaborarea, in echipa/individual, a unei prezentari cu ajutorul noilor tehnologii;
− exercitii de ilustrare a atitudinii/emotiei prin folosirea de emoticoane.

3.3. Analizarea constanta a propriului scris/a unor texte diverse din punctul de vedere al corectitudinii, al lizibilitatii, al coerentei si al claritatii
− exercitii de transcriere a unor scurte texte/fragmente;
− exercitii de dictare de scurte texte/de fragmente/autodictare, urmarind utilizarea semnelor de punctuatie si de ortografie, in functie de intentia de comunicare si de mesajul transmis.

3.4. Observarea atitudinilor manifestate in procesul redactarii unui text, identificand aspectele care necesita imbunatatire
− identificarea atitudinii manifestate de un personaj in procesul redactarii unui text, urmarind compararea cu propria atitudine;
− rescrierea unei secvente dintr-o compunere personala, in urma analizei observatiilor primite, in vederea imbunatatirii activitatii specifice de redactare.

4. Utilizarea corecta, adecvata si eficienta a limbii in procesul comunicarii orale si scrise

4.1. Utilizarea achizitiilor sintactice si morfologice de baza ale limbii romane standard pentru intelegerea si exprimarea corecta a intentiilor comunicative
− exercitii ludice, tip „telefonul fara fir”, pentru a sesiza distorsiunile care apar in emiterea mesajelor;
− exercitii de completare a cuvintelor intr-un text lacunar, pe baza unor criterii date.

4.2. Aplicarea achizitiilor lexicale si semantice de baza, in procesul de intelegere si de exprimare corecta a intentiilor comunicative
− povestirea unei intamplari reale/imaginare;
− precizarea sinonimelor, a antonimelor unor cuvinte date;
− identificarea sensurilor cuvintelor in functie de context;
− exercitii de identificare a cuvintelor dintr-un camp lexical;
− exercitii de utilizare corecta a normelor gramaticale, fonetice si lexicale in mesaje pe teme de interes, in contexte familiare si nonfamiliare;
− descrierea unui personaj/persoana/animal/peisaj, folosind categorii gramaticale si semantice diferite
− traduceri literale ale unor unitati frazeologice, in scop umoristic.

4.3. Monitorizarea propriei pronuntii si scrieri si a pronuntiei si scrierii celorlalti, valorificand achizitiile fonetice de baza
− exercitii de relationare a sunetului cu litera si de identificare a rolului semnelor diacritice in rostirea sunetelor specifice limbii romane;
− exercitii de scriere, de transcriere si de rescriere corecta a unor texte;
− recitarea unor poezii cu/fara fundal sonor;
− compararea sistemului vocalic al limbii romane cu o limba moderna studiata de elevi in scoala.

4.4. Respectarea normelor ortografice si ortoepice in utilizarea structurilor fonetice, lexicale si sintactico-morfologice in interactiunea verbala
− exercitii de utilizare a semnelor de punctuatie si de ortografie, in functie de intentia de comunicare si de mesajul transmis;
− exercitii de identificare a formei corecte a unor fapte de limba;
− jocuri de cuvinte/fraze bazate pe confuzii fonetice/lexicale/sintactico-morfologice.

4.5. Utilizarea competentei lingvistice in corelatie cu gandirea logica/analogica, in procesul de invatare pe tot parcursul vietii
− exercitii de modificare/transformare a unor enunturi in functie de deprinderile dobandite;
− exercitii de compararea mesajelor postate pe forumuri, cu norma limbii romane standard.

5. Exprimarea identitatii lingvistice si culturale proprii in context national si international

5.1. Asocierea unor experiente proprii de viata si de lectura cu acelea provenind din alte culturi − prezentarea unor experiente similare sau diferite privitoare la viata de familie, la valorile promovate in scoala etc., pornind de la traditii intalnite in textele orale sau scrise studiate;
− realizarea de proiecte tematice pentru promovarea unor elemente de cultura locala, regionala, nationala (itinerarii culturale, harti culturale etc.);
− identificarea in texte studiate a unor similitudini intre culturi diferite.

5.2. Identificarea unor valori culturale promovate in textele autorilor romani din diferite perioade istorice
− discutarea unor tipare culturale identificate in texte literare/nonliterare romanesti si din alte culturi;
− exercitii de identificare a unui set de conventii si valori recunoscute social si cultural;
− realizarea documentarii pe baza unor articole din presa si a unor articole din carti, reviste sau website-uri, privind cartea tiparita, de-a lungul timpului.

Tema generala: EU SI UNIVERSUL MEU FAMILIAR

COMUNICARE ORALA

− Roluri in comunicare: vorbitor, ascultator
− Reguli de acces la cuvant (intreruperi, suprapuneri, luarea/predarea cuvantului, asteptarea randului la cuvant)
− Unitatile comunicarii: actele de limbaj (a afirma, a intreba, a solicita, a recomanda, a promite, a felicita, a declara etc.); perechile de adiacenta: intrebare-raspuns, invitatie – acceptarea/refuzarea invitatiei, repros – acceptarea/refuzul reprosului, a face un compliment – a raspunde la un compliment etc.)
− Elemente paraverbale (intensitate vocala, intonatie, tempoul vorbirii) si nonverbale (mimica, pozitii corporale, contact vizual). Elementele nonverbale si paraverbale ca marci ale personalitatii individului
− Strategii de concepere si de comprehensiune a textului oral: cuvinte-cheie, idei principale, tema, informatii generale si de detaliu
− Strategii de ascultare activa: ascultarea atenta a interlocutorului fara a-l intrerupe, retinerea corecta a informatiilor, intrebari de clarificare, reformularea unui pasaj, confirmarea prin mijloace nonverbale sau paraverbale a atentiei acordate interlocutorului
− Atitudini comunicative: atentie, empatie
− Exprimarea adecvata a emotiilor

Texte orale propuse pentru ascultare: stiri, anunturi, cantece pentru copii, povesti si poezii (pot fi folosite audiobookuri, inregistrari ale unor emisiuni sau lecturi orale realizate de profesor/actor si/sau elevi)
Tipuri de interactiune propuse: prezentari simple pe teme date, povestiri, descrieri, explicatii, conversatii informale, dialoguri intre doi participanti

LECTURA

− Tipare textuale de structurare a ideilor: narativ, descriptiv, explicativ • Cuvinte-cheie, idee principala, idee secundara, tema • Planul simplu de idei. Planul dezvoltat de idei • Textul narativ Narativul literar. Actiune, personaj, timp, spatiu
Narativul nonliterar. Actiune, participanti, timp, spatiu
Narativul in texte multimodale (text si imagine – banda desenata) • Textul descriptiv (literar/nonliterar) • Textul explicativ (aplicativ)
− Strategii de comprehensiune: inferente simple (relatii cauza-efect, problema-solutie etc.), predictii, impartasirea impresiilor de lectura
− Strategii de interpretare: raspuns afectiv, discutarea mesajului/mesajelor textului, interpretarea limbajului figurat (personificarea, comparatia)
− Interese si atitudini fata de lectura
Sugestii pentru alegerea textelor – texte literare si nonliterare/fictionale si nonfictionale (text integral sau fragment; fara definirea conceptelor): a) texte continue (alcatuite din enunturi organizate in paragrafe): poezii, proza clasica si contemporana, din literatura pentru copii, romana si straina, postari online, texte autobiografice, instructiuni; b) texte discontinue: tabla de materii/cuprins, liste, tabele, calendare, etichete, articole din DEX; schema; c) texte multimodale: manualul, benzile desenate.
* Pentru narativul literar si descriptivul literar, se vor selecta, in primul rand, texte literare de baza, din operele autorilor clasici ai literaturii romane. Profesorii au libertatea sa aleaga texte-suport in masura sa sprijine formarea competentelor specificate in programa. Textele selectate trebuie sa respecte urmatoarele criterii: valoric, estetic, formativ si adecvare la varsta elevilor.

REDACTARE

− Etapele scrierii: generarea ideilor, planificare, scriere
(a) descoperirea unor subiecte din universul familiar
(b) restrangerea unor teme la aspecte particulare
(c) incadrarea in subiect
− Prezentarea textului: scrisul de mana, asezarea in pagina; inserarea unor desene, grafice, fotografii, scheme
− Planul simplu de idei. Planul dezvoltat de idei
− Partile textului: introducere, cuprins, incheiere; paragrafe
− Stil: corectitudine gramaticala, respectarea normelor ortografice si de punctuatie

Tipuri de texte recomandate pentru activitatile de redactare:
(a) notite
(b) texte narative: relatarea unor experiente personale, naratiuni fictionale
(c) texte descriptive: autoportretul, descrierea unui loc, a unei fiinte reale si/sau imaginare, a unui obiect real/imaginar
(d) texte explicative: definitii, scheme

ELEMENTE DE CONSTRUCTIE A COMUNICARII

Gramatica

− Enuntul. Punctuatia enuntului
− Enunturi asertive, interogative,exclamative, imperative
− Propozitia simpla. Propozitia dezvoltata
− Propozitia afirmativa. Propozitia negativa
− Predicatul verbal
− Subiectul exprimat (simplu si multiplu). Acordul predicatului cu subiectul
− Atributul
− Verbul (flexiunea verbului in raport cu numarul, persoana, modul si timpul). Moduri verbale: indicativul si imperativul. Timpurile modului indicativ. Timpuri simple si compuse. Structura timpurilor compuse: verbe auxiliare (a fi, a avea, a vrea) si forme verbale nepersonale (infinitivul, participiul)
− Substantivul: genul, numarul. Tipuri de substantive: comun, propriu. Categoria determinarii: articolul (hotarat, nehotarat). Posibilitati combinatorii ale substantivului (substantiv+ atribut). Prepozitia − Pronumele. Tipuri de pronume: pronumele personal, de politete (flexiunea pronumelui personal in raport cu persoana, numarul, genul)
− Adjectivul. Gradele de comparatie. Articolul demonstrativ. Acordul adjectivului cu substantivul
− Numeralul. Tipuri de numeral (cardinal, ordinal). Aspecte normative Ortoepie si ortografie
− Alfabetul limbii romane. Ordonarea cuvintelor dupa criteriul alfabetic. Dictionarul. Articolul de dictionar
− Tipuri de sunete: Vocala. Consoana. Semivocala
− Corespondenta sunet-litera
− Silaba
− Accentul (aplicativ) Vocabular
– Cuvantul, unitate de baza a vocabularului
– Cuvantul si contextul; forma si sensul cuvintelor
– Categorii semantice: sinonime, antonime
– Campul lexical Variatie stilistica
– Limba standard. Norma si abatere
– Istoria cuvintelor – variatii ale formei si ale sensului in timp

ELEMENTE DE INTERCULTURALITATE

− Identitate personala – identitate nationala – diversitate culturala si lingvistica
− Carte romaneasca de invatatura: de la prima carte tiparita la cartea digitala
− Modele comportamentale in legende greco-romane in studierea continuturilor, se vor urmari permanent aspectele normative ortoepice, ortografice, morfologice si de punctuatie, utilizandu-se constant Dictionarul ortografic, ortoepic si morfologic al limbii romane (DOOM2), Dictionarul explicativ al limbii romane si alte tipuri de dictionare si indreptare.

Nota: Continuturile vor fi abordate din perspectiva competentelor specifice. Activitatile de invatare sugerate ofera o imagine posibila privind contextele de formare/dezvoltare a acestor competente.

CLASA A VI-A

Competente specifice si exemple de activitati de invatare

1. Participarea la interactiuni verbale in diverse situatii de comunicare prin receptarea si producerea textului oral

1.1. Rezumarea, pe baza informatiilor explicite si implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate si dialogate
− exercitii de ascultare activa, punand intrebari referitoare la o idee/o informatie din textul audiat;
− transformarea unei secvente monologate intr-o secventa dialogata si invers;
− parafrazarea unor enunturi dintr-un text audiat;
− identificarea sensului global al unui text audiat;
− formularea ideilor principale dintr-un mesaj transmis de catre un prieten/coleg;
− extragerea informatiilor esentiale dintr-o interventie a unui interlocutor.

1.2. Prezentarea unor informatii, idei, sentimente si puncte de vedere in texte orale, participand la discutii pe diverse teme sau pornind de la textele citite/ascultate
− elaborarea unui text oral pornind de la un enunt dat/de la o imagine data;
− exercitii de exprimare a unui punct de vedere referitor la o idee extrasa dintr-un text oral/scris;
− exercitii de intrerupere/reluare a textului oral pentru a realiza ipoteze asupra mesajului si pentru a le confirma/infirma.

1.3. Adecvarea comunicarii nonverbale si paraverbale la o situatie data, evidentiind ideile si atitudinile, in situatii de comunicare fata-in-fata sau mediata
− relatarea de intamplari, folosind mima, pantomima;
− jocuri de rol cu folosirea dialogului pe diverse teme de interes;
− exercitii de identificare a doua elemente paraverbale utilizate de un participant intr-o situatie de comunicare.

1.4. Participarea la interactiuni verbale simple cu mai multi interlocutori, avand in vedere cantitatea si relevanta informatiei transmise si primite
− exercitii de construire a unei situatii de comunicare pornind de la un aspect relevant pentru comportamentul scolar;
− exercitii de extragere a unor informatii dintr-un dialog;
− prezentarea unui proiect de grup avand ca interlocutori elevi din clasa a V-a;
− exercitii de schimbare de rol intr-o situatie de comunicare, evidentiind elementul personal construit;
− exercitii de completare a unui test de evaluare a comportamentelor interlocutorilor prin prezentari realizate cu ajutorul noilor tehnologii.

2. Receptarea textului scris de diverse tipuri

2.1. Corelarea informatiilor explicite si implicite din texte literare si nonliterare, continue, discontinue si multimodale
− solicitarea unor informatii clare si detaliate pentru rezolvarea unor sarcini de intelegere si de interpretare
− povestirea subiectului unei opere epice tinand seama de momentele subiectului/etapele actiunii;
− identificarea emotiilor, a sentimentelor si a atitudinilor exprimate intr-un text literar si/sau nonliterar.

2.2. Rezumarea unor texte, cu grade diverse de dificultate
− coroborarea datelor schemelor logice ale textelor, asocierea termenilor in vederea rezumarii unui text;
− exercitii de elaborare a rezumatului, pe baza planului dezvoltat de idei.

2.3. Prezentarea unor raspunsuri personale, creative si critice pe marginea unor texte diverse
− relatarea unor intamplari personale, cu inserarea unor fragmente descriptive;
− realizarea planului sinoptic (harta textului) al unui text literar prin identificarea elementelor de baza din cadrul textului;
− formularea unor ipoteze, supozitii privind coordonata spatio-temporala a unei actiuni;
− exercitii de utilizare a descrierii si a naratiunii.

2.4. Manifestarea preocuparii de a intelege diverse tipuri de texte citite
− colectarea de informatii din diverse surse
– manuale, documente, seriale ori experienta proprie;
− exercitii de justificare a unor puncte de vedere pe teme diferite, de interes personal sau scolar;
− completarea si interpretarea unei grile de autoevaluare privind intelegerea mesajului scris in texte de diverse tipuri.

2.5. Identificarea strategiilor de lectura, a volumului si a diversitatii materialelor citite
− stabilirea criteriilor de selectare a textelor si a reperelor de lectura in contextul cultural dat;
− organizarea unor discutii privind ordonarea si ierarhizarea informatiilor obtinute prin lectura;
− completarea unor chestionare de autoevaluare privind folosirea strategiilor de lectura;
− inregistrarea lecturilor facute pe parcursul unui semestru intr-un grafic.

3. Redactarea textului scris de diverse tipuri

3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere, avand in vedere etapele procesului de scriere si structurile specifice, pentru a comunica idei si informatii sau pentru a relata experiente traite sau imaginate
− exercitii de transformare/rescriere a unor texte dupa criterii date;
− exercitii pentru generarea ideilor care urmeaza a fi incluse intr-un text redactat in clasa sau acasa;
− scrierea unui text cu inceput/cu sfarsit dat, integrand secvente narative in texte dialogate sau secvente descriptive in texte narative;
− elaborarea unei pagini de jurnal prin respectarea conventiilor acestui tip de discurs;
− redactarea unor compuneri narative si descriptive, pe diverse teme.

3.2. Redactarea, individual si/sau in echipa, a unui text complex, cu integrarea unor tabele
− exercitii de asociere a unor texte cu o serie de diagrame, tabele, grafice date etc.;
− exercitii de transpunere a unui text intr-o diagrama, intr-un grafic sau intr-un tabel;
− redactarea unui text pe baza informatiilor oferite de grafice, tabele, diagrame;
− scrierea, in echipa sau individual, a unor naratiuni (tip fantasy, de exemplu), plecand de la cuvinte/personaje date, completand un organizator grafic specific naratiunii;
− exercitii de scriere a unui articol de revista cu asamblarea unor grafice, tabele, diagrame.

3.3. Adecvarea textului scris la situatia si scopul de comunicare
− exercitii de concepere/realizare a unui text pe o tema data;
− exercitii de adecvare a mesajului la situatia si scopul de comunicare, prin selectarea unor cuvinte.

3.4. Analizarea dificultatilor de redactare, oferind solutii, pe baza criteriilor propuse de profesor si discutate cu colegii
− completarea unui test de evaluare aplicat la o lucrare elaborata individual sau in echipa;
− exercitii de identificare a aspectelor pozitive si negative in comportamentul manifestat in procesul redactarii, pe baza unor criterii date;
− exercitii de asociere dificultate-solutie in procesul de redactare.

4. Utilizarea corecta, adecvata si eficienta a limbii in procesul comunicarii orale si scrise

4.1. Utilizarea structurilor sintactice si morfologice de baza ale limbii romane standard pentru intelegerea si exprimarea corecta si precisa a intentiilor comunicative
− emiterea de instructiuni pentru colegi, folosind corect flexiunea verbala, nominala si pronominala;
− exercitii de completare, cu aplicarea cunostintelor privind flexiunea verbala, nominala si pronominala;
− transpunerea elementelor verbale, nonverbale si paraverbale din comunicarea orala in scris, prin respectarea normelor de punctuatie si ortografie.

4.2. Aplicarea constienta a achizitiilor lexicale si semantice de baza, din limba romana standard, pentru exprimarea corecta a intentiei comunicative
− completarea unor enunturi cu faptele de limba omise;
− transformarea unor forme gramaticale in altele, cerute de context sau impuse de sarcina;
− crearea unor jocuri de cuvinte, jocuri ortografice etc.;
− aplicarea in contexte noi si autentice a noilor achizitii lingvistice.

4.3. Valorificarea achizitiilor fonetice de baza, in realizarea propriei pronuntii si scrieri si pentru evaluarea pronuntiei si scrierii celorlalti, prin raportarea la norma, cu scopul corectarii erorilor in comunicare
− analiza unor enunturi gresite si corectarea acestora in functie de normele limbii actuale, in exercitii fonetice diverse;
− exercitii care sa necesite utilizarea dictionarului ortoepic.

4.4. Utilizarea deprinderilor dobandite pentru monitorizarea corectitudinii comunicarii, prin raportarea la norma
− identificarea greselilor de semantica, fonetica, ortografie si de punctuatie in mesaje online, e-mailuri, in texte scrise olograf;
− aplicarea cunostintelor dobandite prin jocuri/rebusuri;
− exercitii de precizare a sinonimelor, a antonimelor, a omonimelor unor cuvinte date;
− identificarea sensurilor cuvintelor in functie de context.

4.5. Redactarea unor texte, valorificand gandirea logica si competenta lingvistica, in procesul de invatare pe tot parcursul vietii
− redactarea unor texte cu respectarea normei lingvistice in vigoare.

5. Exprimarea identitatii lingvistice si culturale proprii in context national si international

5.1. Investigarea unor obiceiuri si traditii romanesti si ale unor comunitati etnice de pe teritoriul Romaniei
− discutii despre diferentele culturale ale comunitatii proprii si ale altor comunitati etnice (comportamente sociale, valori, stil de viata), valorificand informatiile din legendele popoarelor;
− prezentari ale specificului local in spatiul traditiilor romanesti;
− proiect de prezentare a sarbatorilor traditionale (de iarna si de primavara), la romani si la alte popoare;
− elaborarea unei colectii de folclor literar destinate romanilor de pretutindeni.

5.2. Analiza unor elemente comune identificate in cultura proprie si in cultura altor popoare
− selectarea si prelucrarea informatiilor din materiale diverse (orale, scrise, multimodale), prezentand valorile promovate in traditiile si obiceiurile diferitelor culturi;
− analiza unor modele promovate in literatura romana si/sau universala si in alte arte (film, teatru, arta plastica etc.).

Tema generala: EU SI LUMEA DIN JURUL MEU

La continuturile din clasa a V-a (actualizate), se vor adauga urmatoarele:
− Contextul de comunicare: locul si momentul interactiunii, relatia dintre interlocutori, identitatea interlocutorilor, cunostintele comune legate de tema discutiei
− Dictia, importanta ei in interactiunile verbale
− Strategii de concepere si de comprehensiune a textului oral: parafrazare, informatii explicite si implicite, rezumare
− Strategii de ascultare activa: verificarea gradului de intelegere a mesajului prin formularea unor intrebari de clarificare, de reformulare; semnale nonverbale de incurajare
− Performarea actelor de limbaj: relatia dintre structura lingvistica a actului de limbaj, intentia de comunicare si efectul actului de limbaj
− Atitudini comunicative: interes, curiozitate, implicare, cooperare in activitati de grup. Inteligenta emotionala: exprimarea adecvata a emotiilor

Texte orale propuse pentru ascultare: documentare, emisiuni radio, teatru radiofonic pentru copii, literatura pe audiobook (integral/fragmente)
Tipuri de interactiune propuse: monologate (prezentari pe teme date, povestiri) si dialogate (interactiuni cu mai multi participanti)

LECTURA

La continuturile din clasa a V-a (actualizate), se vor adauga urmatoarele:
− Textul narativ literar – in proza, in versuri • Instantele comunicarii narative: autor, narator, personaje • Naratiunea la persoana a III-a si la persoana I • Momentele subiectului/etapele actiunii • Dialogul in textul literar
− Textul descriptiv literar – in proza, in versuri
− Textul argumentativ
− Versificatie: rima, strofa, masura versurilor, ritmul (intuitiv)
− Strategii de comprehensiune: reprezentari mentale, integrarea informatiilor textului in propriul univers cognitiv si afectiv
− Strategii de interpretare: interpretarea limbajului figurat (epitetul, enumeratia), discutii pe marginea textelor citite
− Interese si atitudini fata de lectura

?Sugestii pentru alegerea textelor – texte literare si nonliterare/fictionale si nonfictionale (text integral sau fragment; fara definirea conceptelor):
(a) texte continue: fabule, pasteluri, povestiri clasice si contemporane, romane din literatura romana si universala pentru copii, jurnale, scrisori; e-mailuri, reportaje, stiri, recenzii pe web ale unei carti/ cronici de film; regulamente
(b) texte discontinue: grafice, diagrame; tabel
(c) texte multimodale
* Pentru narativul literar si descriptivul literar, se vor selecta, in primul rand, texte literare de baza, din operele autorilor clasici ai literaturii romane. Profesorii au libertatea sa aleaga texte-suport in masura sa sprijine formarea competentelor specificate in programa. Textele selectate trebuie sa respecte urmatoarele criterii: valoric, estetic, formativ si adecvare la varsta elevilor.

REDACTARE

La continuturile din clasa a V-a (actualizate), se vor adauga urmatoarele:
− Etapele scrierii, cu accent pe: a) planul textului; b) redactarea ciornei si a lucrarii pe baza planului
− Rezumatul
− Transformarea vorbirii directe in vorbire indirecta
− Tipare textuale de structurare a ideilor: narativ, descriptiv, explicativ, narativ-descriptiv (prezentarea unui proces ca succesiune de etape)
− Adecvarea la tema
− Stil: proprietatea termenilor, puritate si adecvare situationala, originalitate

Domenii de continut

Continuturi − Prezentarea textului: tabele corelate cu continutul textului

− Elemente auxiliare in scriere (paranteze, sublinieri)
Tipuri de texte recomandate pentru activitatile de redactare:
(a) scrisoarea, e-mailul, jurnalul, blogul;
(b) texte narative la persoana I/a III-a, marcand momentele subiectului si circumstantele;
(c) texte descriptive: portretul, descrierea unui fenomen, a unei emotii;
(d) texte descriptive-narative: procese (de exemplu: un joc, un experiment stiintific simplu).

ELEMENTE DE CONSTRUCTIE A COMUNICARII

La continuturile din clasa a V-a (actualizate), se vor adauga urmatoarele:

Gramatica

− Predicatul nominal. Verbul copulativ a fi; numele predicativ. Acordul numelui predicativ
− Subiectul neexprimat (inclus, subinteles)
− Complementul. Complementul direct, complementul indirect in dativ si complementul prepozitional. Circumstantialul de mod, circumstantialul de timp, circumstantialul de loc. Norme de punctuatie (virgula)
− Verbul. Moduri verbale si timpurile lor: conjunctivul si conditionaluloptativ. Posibilitati combinatorii ale verbului. Prepozitia
− Substantivul. Substantive colective. Substantive defective. Cazul. Articolul genitival. Punctuatia vocativului. Corelarea functiei sintactice cu cazul morfologic. Posibilitati combinatorii ale substantivului
− Pronumele personal (flexiune cazuala). Pronumele reflexiv (diferenta intre pronumele reflexiv si pronumele personal). Posibilitati combinatorii ale pronumelui. Anticiparea si reluarea prin clitice pronominale in cazul unor complemente. Aspecte ortografice.
− Adjectivul. Posibilitati combinatorii ale adjectivului
− Adverbul. Tipuri de adverbe (de mod, de timp, de loc). Gradele de comparatie Ortoepie si ortografie
− Structura fonologica a cuvintelor: diftong, triftong, hiat
− Despartirea in silabe (principiul fonetic) Vocabular
− Cuvantul: forma si sens (sensul de baza si sensul secundar; sensul propriu, sensul figurat)
− Rolul contextului in crearea sensului
− Omonime. Cuvinte polisemantice Variatie stilistica
− Limba vorbita. Limba scrisa

ELEMENTE DE INTERCULTURALITATE

La continuturile din clasa a V-a (actualizate) se vor adauga urmatoarele:
− Valori etice in legendele popoarelor
− Limba romana in Europa; comunitatea lingvistica a vorbitorilor de limba romana de pretutindeni
− Valori ale culturii populare in spatiul romanesc in studierea continuturilor, se vor urmari permanent aspectele normative ortoepice, ortografice, morfologice si de punctuatie, utilizandu-se constant Dictionarul ortografic, ortoepic si morfologic al limbii romane (DOOM2), Dictionarul explicativ al limbii romane si alte tipuri de dictionare si indreptare.

Nota: Continuturile vor fi abordate din perspectiva competentelor specifice. Activitatile de invatare sugerate ofera o imagine posibila privind contextele de formare/dezvoltare a acestor competente.

CLASA A VII-A

Competente specifice si exemple de activitati de invatare

1. Participarea la interactiuni verbale in diverse situatii de comunicare prin receptarea si producerea textului oral

1.1. Sintetizarea informatiilor, a intentiilor de comunicare si a atitudinilor comunicative din diverse texte monologate si dialogate − exercitii de completare a unor fise de lucru cuprinzand ideile principale dintr-un text monologat sau dialogat, numind si atitudinile comunicative ale participantilor; − exercitii de reformulare/parafrazarea unui mesaj dintr-un text monologat.
1.2. Prezentarea unor informatii, idei si puncte de vedere, oferind detalii semnificative si exemple relevante, in fata unui public cunoscut, adoptand comportamente paraverbale si nonverbale adecvate
− transmiterea informatiei prin coduri diverse de comunicare;
− exercitii de reconstituire cronologica a unor evenimente prezentate intr-un text monologat;
− audierea unor prezentari si luarea de notite, realizand asocieri intre ceea ce stie si ceea ce afla nou interlocutorul, privitor la o tema;
− exercitii de sesizare a efectelor negative pe care excesul elementelor nonverbale le are asupra intelegerii mesajului unui text.
1.3. Participarea la interactiuni verbale diverse, apeland la strategii variate de ascultare activa si de negociere a informatiei si a relatiei cu interlocutorii
− exercitii de anticipare a unor replici ale participantilor la un dialog;
− reformularea/parafrazarea/ierarhizarea informatiilor din interventiile participantilor la o situatie de comunicare;
− anticiparea unor reactii ale participantilor la un dialog;
− exercitii de asumare de diferite roluri.

1.4. Evaluarea comportamentelor si a atitudinilor comunicative, identificand strategii personalizate in functie de profilul psihologic, de interesele si de nevoile fiecaruia
− exercitii de sesizare a corelatiei/dezacordului dintre comportamentul verbal si nonverbal;
− exercitii de formulare de intrebari privind asteptarile/nevoile/atitudinile proprii si ale celorlalti in situatii de comunicare reale sau simulate;
− audierea unor prezentari inregistrate, evaluand fluenta, expresivitatea acestora;
− discutii privind modul in care se poate promova/corija un tip de comportament generat de o situatie de comunicare.

2. Receptarea textului scris de diverse tipuri

2.1. Recunoasterea modurilor in care sunt organizate informatiile din texte literare si nonliterare, continue, discontinue si multimodale
− formularea unor enunturi privind mesajul unor texte de diverse tipuri (continue, discontinue sau multimodale);
− identificarea tehnicilor si a structurilor narative dintr-un text dat;
− identificarea trasaturilor specifice unui text epic, liric sau dramatic;

2.2. Compararea diferitelor puncte de vedere exprimate pe marginea unor texte diverse
− exercitii de formulare a unor puncte de vedere folosind corect tipurile de flexiune;
− producerea unor mesaje care sa redea atitudini, folosind in mod adecvat cunostintele despre text si categoriile gramaticale invatate.

2.3. Adecvarea atitudinii si a practicilor de lectura in functie de scopul lecturii
− exercitii de disociere a lumii reale de cea virtuala;
− interpretarea elementelor definitorii ale comportamentului unui personaj, folosind argumente multiple, de tipuri diferite;
− selectarea dintr-o serie sinonimica a cuvintelor si a expresiilor care redau cat mai nuantat intentia de lectura;
− audierea unor prezentari inregistrate, evaluand fluenta, expresivitatea acestora.

2.4. Dezvoltarea competentei de lectura prin diversificarea activitatilor consacrate cartii
− lectura/povestirea unor secvente din texte diverse;
− medalioane literare, prezentari de carte etc.);
− participarea la proiecte si evenimente culturale organizate in contexte formale sau nonformale vizand atitudini cultural-civice, prin valorizarea diversitatii etno-culturale si lingvistice.

3. Redactarea textului scris de diverse tipuri

3.1. Redactarea unui text complex, avand in vedere respectarea etapelor procesului de scriere si selectarea unor structuri adecvate intentiei de comunicare
− redactarea unei pagini de jurnal de calatorie/de lectura;
− redactarea de caracterizari a unor personaje;
− scrierea unor interviuri; − exercitii de structurare a unui text in secvente distincte in functie de destinatar.

3.2. Redactarea, individual si/sau in echipa, a unor texte diverse, care urmeaza a fi prezentate in fata colegilor
− realizarea unor postere, proiecte folosind tehnologia moderna;
− prezentarea unei carti citite sau a unui film, valorificand tehnologia moderna si utilizarea internetului intr-o maniera responsabila.

3.3. Utilizarea unor surse diverse pentru realizarea de texte originale
− exercitii de folosire a diverselor surse pentru realizarea unei lucrari complexe, coreland informatia selectata cu ideile unui plan personal realizat anterior;
− exercitii de aplicare a normelor de utilizare a citatului intr-o lucrare.

3.4. Evaluarea comportamentelor si a atitudinilor eficiente sau adecvate de redactare, aplicand in activitatile curente de redactare strategiile invatate, personalizate in functie de profilul psihologic, de interesele si de nevoile fiecaruia
− exercitii de identificare si comparare a comportamentelor si a atitudinilor manifestate de doua persoane in procesul redactarii unui text;
− evaluarea propriilor comportamente si atitudini prin raportare la un model dat;
− intocmirea unui plan personal de ameliorare a comportamentelor si a atitudinilor ineficiente sau inadecvate de redactare.

4. Utilizarea corecta, adecvata si eficienta a limbii in procesul comunicarii orale si scrise

4.1. Folosirea structurilor morfosintactice ale limbii romane standard pentru intelegerea si exprimarea clara si precisa a intentiilor comunicative complexe
− verificarea corectitudinii, a coerentei semantice intr-un text/mesaj;
− continuarea unor enunturi care sa exprime acord, dezacord, asumare, neasumare, neincredere, indoiala etc.;
− exercitii de initiere, de mentinere si de finalizare a unui dialog, cu utilizarea formulelor de salut, a formelor de prezentare, de formulare a unei solicitari, a unei permisiuni, prin particularizare la context, la receptor si la scopul vizat.

4.2. Exprimarea clara a intentiei comunicative prin corelarea achizitiilor lexicale si semantice cu cele sintactice si morfologice din limba romana standard
− narativizarea unor procese, concepte, fenomene;
− identificarea coordonatelor narative;
− exercitii de inserare a unor pasaje descriptive in textul narativ si evidentierea rolului acestora;
− discutii in grup, in care elevii sa-si formuleze responsabil/constient argumentele si opiniile.

4.3. Aplicarea constienta a regulilor si a conventiilor ortografice si ortoepice pentru o comunicare corecta
− intocmirea de liste cu greselile cele mai frecvente, asociate cu enumerarea regulilor ce ar trebui aplicate in exprimarea orala/scrierea corecta;
− compararea limbii romane cu limbile romanice si cu limba latina, sesizand asemanari/deosebiri;
− exercitii de utilizare a dictionarului si a altor surse documentare (tiparite sau pe suport informatic audio-vizual, multimedia).

4.4. Raportarea constienta la norma in exprimarea intentiei de comunicare, din perspectiva morfosintactica, fonetica si lexicala
− reconstituirea unor texte traduse printr-un translator automat, folosind cunostintele dobandite, prin raportare la norma;
− sesizarea consecintelor pe care incalcarile normelor invatate le pot avea in intelegerea unui text si in deteriorarea imaginii celui care comunica.

4.5. Dezvoltarea gandirii logice si analogice, prin valorificarea competentei lingvistice, in procesul de invatare pe tot parcursul vietii
− identificarea caracteristicilor textului epic/epic/dramatic;
− analiza rolului verbelor in textul narativ;
− analiza rolului substantivelor si a adjectivelor in textul descriptiv;
− compararea actelor de limbaj in textul narativ, descriptiv si dialogat.

5. Exprimarea identitatii lingvistice si culturale proprii in context national si international

5.1. Compararea unor traditii romanesti cu traditii din alte culturi

− exercitii de identificare a unor asemanari intre cultura romana si cultura popoarelor vorbitoare de limbi romanice;
− elaborarea unui ghid, a unui poster sau a unei pagini web pentru un grup de vizitatori care provin din alta localitate, regiune sau tara;
− realizarea unei culegeri de legende din zona de provenienta;
− redactarea unui minighid de conversatie pentru un prieten din alta tara, care doreste sa viziteze Romania;
− realizarea unor ghiduri turistice pentru spatiul cultural local/regional/national/european, prin valorificarea cunostintelor dobandite la alte discipline si a experientei personale;
− elaborarea unor proiecte despre traditii si/sau obiceiuri comune mai multor culturi.

5.2. Compararea unor elemente privitoare la cultura proprie si la cultura altor popoare
− scriere creativa pe tema unor calatorii imaginare intr-un alt spatiu cultural (din tara sau din alte tari);
− promovarea culturii nationale prin utilizarea noilor tehnologii (blog, pagina web etc.);
− prezentarea influentelor din culturi existente in zone geografice limitrofe;
− exercitii de redactare a unor texte (articole pentru revista scolii, ziarul local, brosuri de prezentare) privind interferentele culturale.

Tema generala: ORIZONTURILE LUMII SI ALE CUNOASTERII

COMUNICARE ORALA

La continuturile din clasa a VI-a (actualizate), se vor adauga urmatoarele:
−Structuri textuale: secvente de tip narativ, explicativ, descriptiv, dialogat
−Strategii de concepere si de comprehensiunea textului oral: clasificare, reformulare, repetare, conectori pragmatici; distinctia dintre fapt si opinie
−Strategii de ascultare activa: focalizarea interesului asupra punctului de vedere al celuilalt si evitarea focalizarii pe propriul punct de vedere; recapitularea ideilor exprimate de interlocutor
−Atitudini comunicative: respect, toleranta.
– Strategii de comprehensiune: reflectii asupra limbajului si a structurii textelor de tip epic, liric, dramatic
− Strategii de interpretare: interpretarea limbajului figurat (repetitia, metafora), discutii privind semnificatiile textelor citite.

− Monitorizarea propriei lecturi Sugestii pentru alegerea textelor – texte literare si nonliterare/fictionale si nonfictionale (text integral sau fragment; fara definirea conceptelor)
(a) texte continue: poezii lirice si epice, piese de teatru, proza clasica si contemporana din literatura romana si straina pentru copii, romane grafice, jurnale de calatorie; articole de popularizare a stiintei, instructiuni pentru derularea unui experiment;
(b) texte discontinue: anunturi, indexuri, glosare;
(c) texte multimodale: texte din enciclopedii ilustrate (pe suport de hartie sau online).
* Pentru textul epic, textul dramatic si textul liric, se vor selecta, in primul rand, texte literare de baza din operele autorilor clasici ai literaturii romane. Profesorii au libertatea sa aleaga texte-suport in masura sa sprijine formarea competentelor specificate in programa. Textele selectate trebuie sa respecte urmatoarele criterii: valoric, estetic, formativ si adecvare la varsta elevilor.

REDACTARE

La continuturile din clasa a VI-a (actualizate), se vor adauga urmatoarele:
– Etapele scrierii, cu accent pe:
a) rescrierea textului pentru a-i da coerenta si claritate, pentru a nuanta ideile;
b) corectarea greselilor de litera, ortografie si de punctuatie. – Tipare textuale de structurare a ideilor: definitie, clasificare, exemplificare, „intrebarile jurnalistului” (cine? ce? cand? unde? de ce?) – Stil: naturalete, eufonie, varietate, originalitate, concizie, varietate Structuri textuale: secvente de tip narativ, explicativ, descriptiv, dialogat Integrarea partilor Prezentarea textului: elemente grafice specifice diverselor tipuri de texte: • organizarea unui text in functie de situatia de comunicare; • comentarea unor pasaje din textele citite, descrierea unei emotii (bucurie, uimire, frica); • caracterizarea personajului.

Tipuri de texte recomandate pentru activitatile de redactare:
(a) Interpretarea unor secvente din texte citite, caracterizari ale personajelor, recenzii, cronica de teatru; jurnalul de calatorie/de activitati zilnice, cererea;
(b) interviul;
(c) prezentari cu ajutorul noilor tehnologii..

ELEMENTE DE CONSTRUCTIE A COMUNICARII

La continuturile din clasa a VI-a (actualizate), se vor adauga urmatoarele:

Gramatica
− Fraza: coordonarea prin juxtapunere si prin jonctiune. Conjunctii coordonatoare. Norme de punctuatie (virgula, punctul si virgula)
− Atributul (realizari prin adjectiv, substantiv, pronume, numeral, adverb)
− Circumstantialul de cauza. Circumstantialul de scop. Topica in propozitie. Norme de punctuatie
− Verbul. Utilizari sintactice ale formelor verbale nepersonale: infinitivul, gerunziul, participiul, supinul. Alte verbe copulative (a deveni, a ajunge, a iesi, a se face, a parea, a ramane, a insemna). Posibilitati combinatorii ale verbului
− Pronumele posesiv si adjectivul pronominal posesiv. Pronumele demonstrativ si adjectivul pronominal demonstrativ
− Folosirea corecta a pronumelor si a adjectivelor pronominale: interogativ, relativ si nehotarat, a adjectivului pronominal de intarire. Pronumele si adjectivul pronominal negativ si negatia in propozitie
− Posibilitati combinatorii ale pronumelor si ale adjectivelor pronominale
− Topica adjectivului. Adjectivul participial. Posibilitati combinatorii ale adjectivului
− Numeralul. Posibilitati combinatorii ale numeralului
− Interjectia. Onomatopeele. Interjectia predicativa

Ortoepie si ortografie
− Utilizarea corecta a accentului. Variante accentuale admise/neadmise de norma Vocabular
− Mijloace interne de imbogatire a vocabularului: derivarea, compunerea; cuvant de baza si cuvant derivat
− imbinari libere de cuvinte, locutiuni, cuvinte compuse
− Familia lexicala
− Confuzii paronimice. Pleonasmul Variatie stilistica
− Selectie lexicala in limba vorbita si in limba scrisa
− Termeni stiintifici
− Limbaj popular. Variatie regionala a limbii
− Valori stilistice ale diminutivelor

ELEMENTE DE INTERCULTURALITATE

La continuturile din clasa a VI-a (actualizate), se vor adauga urmatoarele:
− Elemente de mitologie romaneasca
− Despre limba si cultura tarilor din vecinatatea Romaniei
− Contacte culturale

in studierea continuturilor, se vor urmari permanent aspectele normative ortoepice, ortografice, morfologice si de punctuatie, utilizandu-se constant Dictionarul ortografic, ortoepic si morfologic al limbii romane (DOOM 2), Dictionarul explicativ al limbii romane si alte tipuri de dictionare si indreptare.

Nota: Continuturile vor fi abordate din perspectiva competentelor specifice. Activitatile de invatare sugerate ofera o imagine posibila privind contextele de formare/dezvoltare a acestor competente.

CLASA A VIII-A

Competente specifice si exemple de activitati de invatare

1. Participarea la interactiuni verbale in diverse situatii de comunicare prin receptarea si producerea textului oral Clasa a VIII-a

1.1. Exprimarea unui punct de vedere propriu privind reprezentarea aceleiasi teme in texte diferite, in vederea evaluarii informatiilor, a intentiilor de comunicare si a atitudinilor comunicative
− compararea modului in care apare ilustrata o tema in texte diferite;
− exercitii de exemplificare a diferitelor tipuri de argumente;
− sesizarea detaliilor necesare intelegerii informatiilor din texte de diverse tipuri;
− exercitii de diferentiere a informatiei de intentia de comunicare si de atitudinea comunicativa urmarind o secventa/secvente dintr-o ecranizare.

1.2. Prezentarea documentata a unei teme/a unui punct de vedere, citand sursele de informare, intr-un text de tip argumentativ/in texte de diferite tipuri (de tip descriptiv, explicativ etc.)
− selectarea de surse necesare documentarii pentru realizarea unei prezentari (manuale, site, documentare, dictionare).

1.3. Realizarea unei prezentari orale multimodale in fata unui public, coreland elementele verbale, paraverbale si nonverbale in cadrul unor strategii de argumentare
− transpunerea in alt limbaj – grafic/iconic – a unei prezentari audiate;
− exercitii de elaborare a unei prezentari simple, utilizand un organizator grafic;
− prezentarea simultana, in doua limbaje – verbal si grafic – a unui singur obiect (monument, oras, personaj etc.);
− exercitii de gestionare a timpului, in cadrul unei prezentari.

1.4. Participarea activa la dezbateri simple, formuland puncte de vedere si/sau continuand ideile celorlalti, exprimand un punct de vedere fata de opiniile expuse de interlocutor(i),
− reformularea unor puncte de vedere, in functie de schimbarea contextului comunicational/in functie de caracterul formal/informal al discutiilor;
− continuare/completare a unei idei exprimate de interlocutor;
− formularea unor intrebari suplimentare pentru intelegerea intentiei interlocutorului;
− elaborarea unei liste de criterii care sa permita evaluarea obiectiva a unui punct de vedere;
− evaluarea unui punct de vedere exprimat.

1.5. Corectarea comportamentelor si a atitudinilor comunicative ineficiente sau inadecvate in activitati de comunicare
− identificarea unor similitudini si a unor diferente de comportament si de atitudine intre interlocutori in diferite situatii/la acelasi vorbitor in momente diferite;
− exercitii de comentare/interpretare a unor imagini, secvente TV, fragmente de emisiuni radio, reflectand comportamente si atitudini ineficiente sau inadecvate.

2. Receptarea textului scris de diverse tipuri

2.1. Evaluarea informatiilor si a intentiilor de comunicare din texte literare, nonliterare, continue, discontinue si multimodale
− interpretarea temei, a motivelor si a ideilor principale dintr-un text;
− dezvoltarea si evaluarea unor informatii din diverse tipuri de texte prin emiterea de opinii si idei, in contexte scolare sau extrascolare;
− exercitii de integrare a informatiilor din unul sau mai multe texte, in vederea unor scopuri diverse (aprofundarea unei teme, identificarea unor modele comportamentale, rezolvarea unei probleme etc.)

2.2. Compararea a cel putin doua texte sub aspectul temei, al ideilor si al structurii
− integrarea a doua sau a mai multor texte intr-o schema tematica in scopul rezolvarii sarcinilor de comunicare;
− identificarea unor asemanari si a unor deosebiri intre doua sau mai multe texte;
− compararea modului in care este ilustrata o tema/prezentata o imagine/descris un eveniment, un personaj etc. in cel putin doua texte.

2.3. Argumentarea punctelor de vedere pe marginea a doua sau mai multe texte de diverse tipuri, avand in vedere posibilitatea unor interpretari multiple
− sustinerea si argumentarea diferitelor puncte de vedere, in cadrul unor dezbateri (organizarea de mese rotunde, de activitati de tip „proces literar? etc.);
− exercitii, in grup, de prezentare a unor texte epice, lirice sau dramatice alese de elevi si/sau de profesori;
− prezentarea creatiilor originale ale elevilor, din proprie initiativa sau la cerere, cu impartasirea, impresiilor, a gandurilor in public, in fata unui auditoriu necunoscut;
− activitati de exprimare a punctelor de vedere referitoare la specificul limbajului utilizat si la structura textului de tip argumentativ.

2.4. Aplicarea constanta a unor strategii de corectare a comportamentelor si a atitudinilor de lectura
− exercitii de monitorizare privind utilizarea corecta a normelor limbii literare si respectarea acestora in formularea opiniilor privind textele citite, in situatii diverse de comunicare formala si informala;
− organizarea portofoliului individual al elevului si a fiselor de lectura, in functie de volumul si de criteriile valorice stabilite;
− discutarea unor carti/filme despre cititori si carti.

3. Redactarea textului scris de diverse tipuri

3.1. Redactarea unui text complex, in care sa isi exprime puncte de vedere argumentate, pe diverse teme sau cu referire la diverse texte citite
− identificarea ipotezei/opiniei si a argumentului/argumentelor intr-un text de tip opinie/argumentativ; − ordonarea paragrafelor;
− relationarea propozitiilor prin conectori;
− exercitii de elaborare a unui text de tip opinie/argumentativ despre un text literar/eveniment petrecut in viata clasei sau un conflict identificat intr-un text recomandat de profesor.

3.2. Redactarea, individual si/sau in echipa, a unor texte pentru a fi prezentate in fata unui public sau/si pentru a fi publicate
− exercitii de elaborare a unui text de tip explicativ;
− conceperea unui text in care sa se prezinte o expozitie de pictura a clasei;
− exercitii de redactare a unei recenzii realizate in vederea publicarii in revista scolii.

3.3. Aplicarea constanta a normelor privind etica redactarii pentru crearea unor texte originale
− selectarea surselor de informare in functie de relevanta;
− documentarea pentru elaborarea unor lucrari de cercetare individuala si/sau in echipa;
− exercitii de redactare a unor lucrari, prin mentionarea surselor de informare/documentare.

3.4. Exersarea constanta in activitatile de redactare a strategiilor de corectare a comportamentelor si a atitudinilor ineficiente sau inadecvate
− elaborarea unui plan personal de lucru, urmarind corectarea comportamentelor si a atitudinilor ineficiente sau inadecvate;
− revizuirea unor texte personale.

4. Utilizarea corecta, adecvata si eficienta a limbii in procesul comunicarii orale si scrise

4.1. Folosirea achizitiilor privind structuri morfosintactice complexe ale limbii romane literare, pentru intelegere corecta si exprimare nuantata a intentiilor comunicative
− selectarea dintr-o serie sinonimica a cuvintelor care exprima adecvat/nuantat intentia mesajului;
− formularea de enunturi in care elevii solicita/ofera informatii detaliate cu privire la impresiile, emotiile lor in fata unor probleme diverse;
− dezbateri pe teme de interes pentru elevi, in perechi, conduse/moderate de un alt coleg.

4.2. Aplicarea achizitiilor lingvistice pentru intelegerea si producerea unor texte diverse
− exercitii, in grup, de prezentare a unor texte epice, lirice si dramatice, considerate de elevi ca fiind atractive;
− sustinerea unei prezentari orale cuprinzand intentionat greseli pe care participantii la dialog sa le identifice;
− evidentierea opiniei cu privire la unele mesaje ascultate sau din texte literare studiate;
− organizarea de mese rotunde pentru dezbateri in scopul exprimarii unor opinii argumentate cu privire la un text narativ/descriptiv studiat.

4.3. Analizarea elementelor de dinamica a limbii, prin utilizarea achizitiilor de sintaxa, morfologie, fonetica, lexic si semantica prin raportare la limbile moderne
− realizarea unor liste, in urma monitorizarii categoriilor de greseli identificate in diverse texte orale si scrise, cu specificarea formei corecte;
− exercitii de substituire a termenilor, pentru observarea modificarii sensului enuntului.

4.4. Valorificarea relatiei dintre norma, abatere si uz in adecvarea strategiilor individuale de comunicare − alcatuirea de texte scurte in care elevii sa utilizeze corect normele limbii standard;
− completarea unor texte lacunare cu termeni/cuvinte adecvate mesajului pe care intentioneaza sa-l transmita, respectand relatia norma-abatere-uz.

4.5. Dezvoltarea gandirii logice si analogice (analiza, sinteza, generalizare si abstractizare), prin utilizarea deprinderilor de comunicare corecta in limba romana literara, in procesul de invatare pe tot parcursul vietii
− redactarea unor texte care trateaza aceeasi tema in registre diferite;
− redactarea unui proiect, folosind surse diferite de documentare;
− formularea si completarea unor sondaje referitoare la intelesul unor cuvinte/expresii, a unor cuvinte care pun probleme de scriere.

5. Exprimarea identitatii lingvistice si culturale proprii in context national si international

5.1. Exprimarea unui punct de vedere fata de valori ale culturii nationale sau ale unei alte culturi, identificate in cartile citite
− dezbateri privitoare la elemente specifice ale culturii nationale si ale altor culturi;
− exercitii de redactare a unor texte (articole pentru revista scolii, ziarul local, brosuri de prezentare a evenimentelor socioculturale, brosuri/ghiduri turistice) care sa promoveze valorile nationale si interculturalitatea.

5.2. Argumentarea unui punct de vedere privitor la elemente specifice ale culturii nationale si ale culturii altor popoare
− prezentari orale sau scrise privitoare la unele tari/regiuni din Romania vizitate, evidentiind specificul cultural;
− exercitii de prezentare argumentata a unui set de valori recunoscute social si cultural, manifestand empatie, toleranta si respect pentru valorile celuilalt;
− exercitii de identificare a valorilor specifice promovate in texte din literatura romana/din literatura universala.

REFLECTII ASUPRA LUMII

COMUNICARE ORALA

La continuturile din clasa a VII-a (actualizate), se vor adauga urmatoarele:
− Elemente specifice argumentarii (teza, ipoteza, justificare, proba/exemplu)
− Strategii de concepere si de comprehensiune a textului oral: compararea ideilor, a punctelor de vedere, a intentiilor de comunicare, a emotiilor, a atitudinilor si a scopurilor comunicative
− Strategii de ascultare activa: intelegerea in context a punctului de vedere exprimat de interlocutor si evaluarea celor spuse de interlocutor, prin raportare la ceea ce stie elevul sau in relatie cu propriile opinii
− Argumentare si persuasiune. Apelul la argumente rationale (fapte, exemple, dovezi), apelul la patos (emotia), apelul la etos (valori morale). Forta enunturilor in argumentare (fapte, opinii, marturii, conceptii personale, idei preconcepute). Structura textului argumentativ
− Comportamente nonverbale si paraverbale cu efect persuasiv
− Atitudini comunicative: flexibilitate, asertivitate, disponibilitate la negociere.

Inteligenta emotionala: folosirea inteligentei emotionale in negocierea unor puncte de vedere

Texte orale propuse pentru ascultare: stiri, dezbateri, talk-show, diverse programe TV ? Tipuri de interactiune propuse: argumentarea unui punct de vedere si negocierea unor puncte de vedere in cadrul unor dezbateri cu doi sau mai multi participanti

LECTURA

La continuturile din clasa a VII-a (actualizate), se vor adauga urmatoarele: − Textul epic. Textul liric. Textul dramatic − Texte care combina diverse structuri textuale (explicativ, narativ, descriptiv, dialogat, argumentativ) − Strategii de comprehensiune: compararea a doua sau mai multe texte sub aspectul continutului si al structurii − Strategii de interpretare: interpretarea limbajului figurat (aliteratia, hiperbola, antiteza), interpretari multiple; argumentarea punctelor de vedere pe marginea textelor citite; dezbateri pe marginea textelor citite. − Monitorizarea si evaluarea propriei lecturi Sugestii pentru alegerea textelor – texte literare si nonliterare/fictionale si nonfictionale (text integral sau fragment; fara definirea conceptelor)
(a) texte continue: poezii lirice, piese de teatru, povestiri, nuvele, romane, jurnale, memorii; articole de opinie, eseuri, maxime si proverbe;
(b) texte discontinue: cataloage;
(c) texte multimodale: reclame.

* Pentru textul epic, pentru textul liric si pentru textul dramatic, se vor selecta texte literare de baza, cu preponderenta din operele scriitorilor clasici ai literaturii romane. Profesorii au libertatea sa aleaga textesuport in masura sa sprijine formarea competentelor specificate in programa. Textele selectate trebuie sa respecte urmatoarele criterii: valoric, estetic, formativ si adecvare la varsta elevilor.

REDACTARE

La continuturile din clasa a VII-a (actualizate) se vor adauga urmatoarele:
– Etapele scrierii, cu accent pe:
a) prezentarea textului in fata unui public;
b) evaluarea feedbackului primit;
c) integrarea sugestiilor intr-o noua forma a textului sau in textele viitoare.
– Tipare textuale de structurare a ideilor: comparatie, analogie, pro-contra; ordinea argumentelor in textul argumentativ
– Prezentarea textului: grafica textului ca modalitate de a capta atentia publicului
– Modalitati de exprimare a preferintelor si a opiniilor – Alte aspecte: redactare de mana – redactare computerizata
– Etica redactarii: originalitate

Tipuri de texte recomandate pentru activitatile de redactare: text de opinie, text argumentativ, cronica de film/spectacol ELEMENTE DE CONSTRUCTIE A COMUNICARII La continuturile din clasa a VII-a (actualizate), se vor adauga urmatoarele:

Gramatica

− Constructii sintactice: • constructii active/constructii pasive cu verbul a fi; • constructii impersonale; • constructii cu pronume reflexive; • constructii incidente; • constructii concesive si conditionale.
− Enunturi eliptice. Norme de punctuatie
− Apozitia. Norme de punctuatie
− Fraza. Subordonarea prin conjunctii subordonatoare, prin pronume si adverbe relative. Norme de punctuatie
− Realizari propozitionale ale unor functii sintactice: atributiva, completiva directa, completiva indirecta si prepozitionala, circumstantiala de loc, de timp, de mod, cauzala, finala Ortoepie si ortografie
− Scrierea si pronuntia cuvintelor de origine straina, continand foneme nespecifice limbii romane Vocabular
− Mijloace interne de imbogatire a vocabularului (conversiunea)
− Mijloace externe de imbogatire a vocabularului: imprumuturi lexicale Variatie stilistica
− Variatii de registru. Jargonul, argoul. Limbaj colocvial, limbaj cultivat (familiarizare)
− Constructia frazei in limba vorbita si in limba scrisa
− Organizarea coerenta a textului: succesiunea ideilor, folosirea corecta a timpurilor verbale si a anaforelor

ELEMENTE DE INTERCULTURALITATE

La continuturile din clasa a VII-a (actualizate), se vor adauga urmatoarele:

− Modele comportamentale in textele literaturii universale
− Relatii culturale constructive. Noi si ceilalti
− Valori culturale romanesti in lume in studierea continuturilor, se vor urmari permanent aspectele normative ortoepice, ortografice, morfologice si de punctuatie, utilizandu-se constant Dictionarul ortografic, ortoepic si morfologic al limbii romane (DOOM 2), Dictionarul explicativ al limbii romane si alte tipuri de dictionare si indreptare.

Nota: Continuturile vor fi abordate din perspectiva competentelor specifice. Activitatile de invatare sugerate ofera o imagine posibila privind contextele de formare/dezvoltare a acestor competente.