Statutul elevului★ Statutul elevului
  Școala Gimnazială Rupea

★ Aprobat de Ordinul nr. 4742/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 23 august 2016.

★ Prezentul statut reglementează drepturile şi îndatoririle beneficiarilor primari ai educaţiei, denumiţi în continuare elevi, înmatriculaţi în unităţile de învăţământ de stat, particular sau confesional din România.

★ Statul asigură cetăţenilor României şi cetăţenilor celorlalte state membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene drepturi egale de acces la toate nivelurile şi formele de învăţământ, precum şi la învăţarea pe tot parcursul vieţii, fără nicio formă de discriminare.

★ De aceleaşi drepturi beneficiază şi persoanele care solicită sau au dobândit o formă de protecţie în România, respectiv minorii străini şi minorii apatrizi, a căror şedere pe teritoriul României este oficial recunoscută, conform legii.

★ Elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar militar beneficiază de drepturile şi îndatoririle stipulate în prezentul statut, dacă acestea nu contravin drepturilor şi îndatoririlor care decurg din reglementările emise de structurile abilitate din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională.

★ Elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar confesionale beneficiază de drepturile şi îndatoririle stipulate în prezentul statut, dacă acestea nu contravin drepturilor şi îndatoririlor care decurg din reglementările emise în funcţie de specificul dogmatic şi canonic al fiecărui cult.

★ Statutul elevului – publicat în 2016
  Download document

★ Pentru a downloada documentul care include Statutul Elevului din 10.08.2016, faceți click pe indicativul de mai jos. Statutul elevului aprobat prin Ordin MENCS nr. 4742 din 10.08.2016.